vydané provozovatelem:

SVIMOCAR s.r.o.

Podlesí 579
Valašské Meziříčí
757 01

Apartmány Pustevny

Prostřední Bečva 743
Prostřední Bečva
75656

I. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 1. Podpisem ubytovaného (dále jen host) do knihy hostů je mezi hostem a provozovatelem SVIMOCAR s.r.o., zastoupeným panem Jiřím Svitákem (dále jen provozovatel) uzavřena smlouva o ubytování za podmínek uvedených níže.
 2. Ubytování je poskytováno úplatně, přičemž cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku dohodou obou stran a potvrzována podpisem na faktuře za ubytování. Ubytováním se rozumí používání prostor určených pro ubytování v následujících místnostech a plochách: chodník, parkoviště, terasa, zahrádka a přidělený apartmán (dále jen prostory určené k ubytování).
 3. Cena ubytování musí být hrazena do 5 dnů od potvrzení rezervace, a to ve výši 50 % z celkové ceny pobytu a doplatek 50 % z celkové ceny pobytu provést nejpozději do 14 dnů od zahájení pobytu.

II. Náhrada škody

 1. V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu.
 2. Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování, a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou budou prostory určené k ubytování nebo části domu vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem, příp. domácí zvířata. Tento nárok provozovatele se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta.

III. Způsob objednání

Objednávku ubytování je možno provádět osobně, e-mailem, pomocí webové prezentace nebo telefonicky. Tato je považována za platnou až po písemném potvrzení objednávky provozovatelem a zaplacení zálohy hostem ve výši 3 000 Kč.

IV. Práva a povinnosti hosta

 1. Host má právo:
  • Užívat prostory určené k ubytování a veškeré jejich vybavení dle Seznamu poskytnutého vybavení v prostorách určených k ubytování v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření. Při nástupu obdrží host čipovou kartu od hlavních předních dveří. Host je povinen předejít ztrátě této karty, zabezpečit ji proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení karty osobám, které nejsou v apartmánu ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit provozovateli poplatek ve výši 1 000 Kč, který je host povinen uhradit ještě před svým odjezdem. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady způsobené škody.
  • Host je oprávněn využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím wifi.
 2. Host je povinen:
  • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku,
  • řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování, před ukončením pobytu uvést do původního stavu vybavení kuchyně, řádně umýt nádobí a uložit ho na místa k tomu určená, vynést odpadky,
  • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování,
  • chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k ubytování před poškozením,
  • zajistit ochranu postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu,
  • seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej,
  • bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování nebo na částech domu,
  • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil,
  • dodržovat návod k obsluze spotřebičů a elektrických zařízeních nacházejících se v prostorách určených k ubytování, jedná se zejména o myčku, mikrovlnnou troubu, topení, TV, okna atp.,
  • při odchodu řádně uzavřít okna, dveře a uzavřít vodovodní kohoutky,
  • v době od 22:00 hod. do 7:00 hod. se chovat tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem
  • pokoj opustit do 10.00 hod. v den odjezdu,
  • složit vratnou kauci ve výši 3 000 Kč v hotovosti na případné škody, které mohou být způsobeny hostem po dobu pobytu, a to před nástupem pobytu,
  • host je povinen dodržovat zásady hygieny při použití vířivky a sauny, kde do těchto prostor musí host vstupovat čistý a střízlivý (v těchto prostorech platí zákaz vstupu s alkoholickými nápoji a skleněným nádobím).
 3. Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:
  • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (např. stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení),
  • provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě,
  • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování,
  • z bezpečnostních důvodů mohou hosté používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky, masážní strojky atd.) a dále notebooky, tablety a obdobné drobné elektrické spotřebiče,
  • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě, host se zavazuje dodržet přihlášených počet osob v apartmánu po dobu pobytu,
  • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování,
  • uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání.
 4. Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:
  • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití,
  • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem
  • kouřit ve vnitřních prostorách určených k ubytování, kouření je dovoleno pouze ve venkovních prostorech a na označených místech.

V. Povinnosti provozovatele

 1. Provozovatel je povinen:
  • na základě potvrzené objednávky odevzdat hostu prostory určené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání v době od 14:00 hod. (případné dřívější ubytování před 15:00 hod. je nutné dohodnout předem v okamžiku rezervace a vyčkat na odsouhlasení provozovatelem),
  • zajistit hostu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním,
  • dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů,
  • dbát na bezvadný technický a hygienický stav v prostorách určených k ubytování.

VI. Vozidlo a cennosti hosta

Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním přilehlém parkovacím stání před domem. Tato parkovací plocha je otevřená, nehlídaná a tudíž provozovatel neručí za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Provozovatel také neručí za odložené či zapomenuté věci hostů v prostorách určených k ubytování a provozovatel doporučuje hostu, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechával v prostorách určených k ubytování. Provozovatel také nenese odpovědnost za uschované věci.

VII. Průběžný úklid

V případě delšího pobytu jsou po týdnu měněny ručníky, osušky a povlečení. Základní úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování. Během týdenního pobytu provozovatel úklid v prostorách určených k ubytování neprovádí. Při pobytu delším než 1 týden se úklid provádí 1x týdně na vyžádání a dle domluvy.

VIII. Domácí zvířata

Návštěva pronajatých prostor s domácími zvířaty je přísně zakázána. Při porušení tohoto ujednání bude účtována smluvní pokuta ve výši 3 000 Kč za každý započatý den. Mimo smluvní pokuty se může ubytovatel domáhat také náhrady škody vzniklé porušením tohoto ujednání.

IX. Reklamace

Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace hosta musí být uplatněna ihned, aby mohla být odstraněna. Pokud by nebyla připomínka nebo závada nahlášená hostem odstraněna, je zapotřebí sepsat zápis a dohodu mezi oběma stranami.

X. Zrušení objednávky, odstoupení od Smlouvy o ubytování

 1. Host má právo zrušit objednávku ubytování. Zrušení objednávky se řídí stornovacími podmínkami viz. bod XI. tohoto ubytovacího řádu.
 2. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, neboť ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.
 3. Provozovatel má právo od Smlouvy o ubytování odstoupit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou nebo v prostorách určených k ubytování hrubě porušuje dobré mravy.
 4. Odstoupení od Smlouvy o ubytování musí být písemné a musí být doručeno druhé straně. Doručení odstoupení je možné osobně, poštou nebo e-mailem.
 5. Odstoupení od Smlouvy o ubytování nemá vliv na pohledávky z této smlouvy již vzniklé.
 6. V případě odstoupení od Smlouvy o ubytování si provozovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta k okamžitému opuštění prostor určených k ubytování.
 7. V případě předčasného ukončení pobytu hosta, tj. v případě odstoupení od smlouvy v době trvání smlouvy z jakýchkoli příčin nevzniká provozovateli povinnost vrátit hostu jakoukoli poměrnou část ceny za ubytování.

XI. Stornovací podmínky

Storno poplatek v rozmezí 15–30 dnů před nástupem na pobyt činí 30 % z ceny pobytu, v rozmezí 8–14 dnů před nástupem na pobyt činí 50 % z celkové ceny pobytu a v rozmezí 0–7 dnů před nástupem na pobyt činí 100 % z ceny pobytu.

XII. Doklad totožnosti

Karta hosta obsahuje jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, číslo občanského průkazu, popřípadě číslo cestovního pasu k zápisu do domovní knihy. K ověření těchto údajů je host povinen předložit doklad totožnosti. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je provozovatel oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledem na zákon o místních poplatcích pro české občany a na zákon 326/1999 Sb. pro zahraniční klienty.V Prostřední Bečvě, dne 1. ledna 2021